รู้จักกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 ระดับ

เมืองนิเวศหรือ Eco Town แนวคิดการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ลงตัวไม่รบกวนซึ่งกันและกัน สู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนแล้ว ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม จำแนกตามพื้นที่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ
1. ระดับปัจเจกบุคคล (Eco Factory หรือ Factory Level) การนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับตนเองในการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Group หรือ Eco Industrial Level) พื้นที่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานต่างๆ ในพื้นที่กับสิ่งแวดล้อม
3. ระดับเมือง (Eco Town Level) การพึ่งพาอาศัยระหว่างอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
4. ระดับเมืองใหญ่หรือนคร (Eco City) เมืองที่เกิดจากการพัฒนาของทั้งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้บริการที่เกี่ยวข้องที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนกัน
ทั้งหมดนี้เป็นระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จำแนกได้ หากสังเกตรายละเอียดที่สำคัญๆ จะพบว่าแต่ละระดับจะเน้นการใช้พื้นที่และทรัพยากรให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม หรือลดปัญหาในระยะยาว