โครงการพระราชดำริ ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงจากปาล์ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้นำทุกด้านในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ มีโครงการพระราชดำริมากมายที่ช่วยบรรเทาทุกข์ภัยให้ปวงชนชาวไทย รวมถึงด้านพลังงานที่ทรงคิดค้นพลังงานทดแทนจากพืชสู่น้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการพระราชดำริ ไบโอดีเซล
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ และได้ทรงคิดค้นพลังงานทดแทนผ่านโครงการส่วนพระองค์ตั้งแต่ปี 2522 ทรงผลิตแก๊สชีวภาพ เอทานอล แก๊สโซฮอล์ รวมถึงไบโอดีเซลจากปาล์ม ทรงมองเห็นว่าต้นปาล์มเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ำมันต่อพื้นที่สูง เกษตรกรยังสามารถผลิตใช้เองได้ภายในประเทศ สู่การนำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และได้จดสิทธิบัตรที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2544 ต่อมาในปี 2546 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจาก “โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม” ในงาน “บรัสเซลส์ ยูเรกา” ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้คนไทยมีพลังงานใช้ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศ