สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้? Smart city ใช้เทคโนโลยีรับมือกับปัญหาขยะ

บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อสังคมโดยรวม ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต หลายเมืองพบว่าขยะเป็นชนวนสำคัญ
ที่สร้างผลกระทบหลายอย่าง และเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งแนวคิด Smart City ก็มีวิธีการจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการแบบเดิมๆ
มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณของเสียทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในช่วงทศวรรษหน้า จึงกลายเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยกุญแจสำคัญของการจัดการก็คือใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาแบบบูรณาการ แทนการกำจัดแบบเดิม อย่างการนำรถบรรทุกวิ่งไปเก็บและนำมาฝังกลบ Smart City จะใช้วิธีที่ดีกว่านั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น เช่น การจัดเก็บขยะด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์, การจัดการขยะด้วยระบบท่อสุญญากาศ เป็นต้น
Smart City คือกุญแจสำคัญที่จะจัดการกับปัญหาขยะโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น