ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS CENTER)

บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
ปัจจุบันการใช้งานทางพิเศษมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์เราเพื่อการสัญจร เป็นเหตุให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็คือศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ             (ITS CENTER) ที่มีการควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจและได้นำมาเสนอกันในครั้งนี้
โดยศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS CENTER) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษกับหน่วยงานภายนอก กทพ. ด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากจากกล้อง CCTV จำนวน 251 กล้อง ที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษฯ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสภาพจราจรจากระบบอื่นๆ ของ กทพ. เพื่อนำเข้าข้อมูลมารายงานในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ แผนผังรายการภาพรวมสภาพจราจรแบบเส้นสี Schematic Map และ Smart VMS โดยในการพัฒนาแผนดังกล่าวนั้นได้เป็นไปตามมาตรฐานของ Web Service ให้มีความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านศูนย์กลางจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม และยังเกิดประโยชน์ทางด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น