Smart City กับประโยชน์ด้านผังเมือง

แนวคิด Smart City ที่มีส่วนในการพัฒนาเมือง ให้เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ในด้านผังเมืองยังมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ สู่ประสิทธิภาพรอบด้าน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี
เมืองอัจฉริยะในด้านผังเมืองจะใช้ประโยชน์จากระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอหรือมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชั้นและหลากหลายภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ปรับใช้เมืองให้มีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Smart City มีแนวคิดที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามเป้าหมายสูงสุด คือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ลดปัญหาแออัดของชุมชนได้อย่างเหมาะสม