การพัฒนาเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มาของการพัฒนาเมืองเกิดจากปัญหาสังคมที่เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร ทำให้เกิดปัญหาแออัด การจราจรติดขัด การใช้พลังงานสิ้นเปลือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเสียสมดุลของระบบนิเวศ ฯลฯ ที่ส่งผลต่อระบบในสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก ที่เผชิญเหมือนกัน และเพื่อรองรับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ทำให้ปัญหาดังกล่าวต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน คือที่มาสำคัญของแนวคิดพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว ที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพียงด้านเดียว
ทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่รองรับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใส่ใจระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล ช่วยลดปัญหาการแออัด ปัญหาจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะล้นเมือง ความเสื่อมโทรมของสาธารณูปโภค ฯลฯ ทิศทางการพัฒนาเมืองในลักษณะนี้มีรูปแบบการพัฒนาประกอบไปด้วย เมืองสีเขียว (Green City) เมืองนิเวศน์ (Eco Town) (รวมถึงเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco Industrial Town) เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Town) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)