นิยามของเมืองนิเวศน์ (Eco Town)

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในทิศทางการพัฒนาเมืองก็คือ Eco Town หรือเมืองนิเวศน์ ที่ได้วางแนวคิดเกี่ยวกับเมืองที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เคยเป็น
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องเจออยู่ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง สู่การเร่งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ไม่มีการวางแผนที่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดเป็นปัญหาในวงกว้างและระยะยาว โดยตอนนี้ที่สังคมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้วางทิศทางในการพัฒนาเมืองขึ้นมา หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือเมืองนิเวศน์ หรือ Eco Town หมายถึงเมืองที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่ในเมืองนั้น โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ทำให้เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น รวมไปถึงพื้นที่ที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันหรือส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด สู่การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ลงตัว
แนวคิดเมืองนิเวศน์หรือ Eco Town ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการสร้างเมืองใหม่ขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าว และการปรับเปลี่ยนเมืองเก่าให้เป็นเมืองนิเวศน์ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Urban Sustainable Development)