วัตถุประสงค์ที่สำคัญของเมืองสีเขียว มีอะไรบ้าง?

เมืองสีเขียว หรือ Green City ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทิศทางการพัฒนาเมือง เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวตามสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติ สภาพกึ่งธรรมชาติและสภาพเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อการใช้งานหรือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยวัตถุประสงค์สำคัญของเมืองสีเขียว ได้แก่
1.สร้างสรรค์ความกลมกลืนและสมดุลย์ระหว่างการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพื้นที่เมืองกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ยังต้องอาศัยและพึ่งพากัน
2. ปรับปรุงพื้นที่เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ หรือในพื้นที่เมืองเดิมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในเมืองและระบบโดยรอบเมืองให้ดีขึ้น
3. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมือง และรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่หรือให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้นๆ
4. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินจำเป็น เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน