ความสำเร็จที่แท้จริงคือความสำเร็จที่ลงมือทำ

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย 
เผยโฉม 16 โครงการ เมืองอัจฉริยะต้นแบบ Smart Cities-Clean Energy 
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยความสำเร็จหลังจุดประกายโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบเป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากภาครัฐและเอกชนที่ตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เข้าร่วมประกวดถึง 36 โครงการฯ ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ทั้งสิ้น16 โครงการ ดังนี้
1. ชุมชนเมืองเสาธงหิน SMART Cities 
2. นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ราชบุรี สมาร์ท อินดัสเตรียล ซิตี้ 
4. ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง
5. H.I.P. Smart City
6. มมส.วิทยาเขตชาญฉลาด
7. เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง
8. มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด
9. วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน
10. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
11. เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ
12. สยาม สมาร์ท ซิตี้
13. สุวรรณภูมิ สมาร์ท ซิตี้
14. กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข+
15. พญาไท 4.0 ของคนไทยเพื่อคนไทย - โอกาสและทางเลือกของคนไทยทุกคน
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : สุรภิวัฒน์มัชฌิมาธานี
ในลำดับต่อไปผู้ผ่านขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 16 โครงการนี้ จะต้องจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Development Master Plan) โดยข้อเสนอที่เป็นที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเหลือไม่เกิน 7 โครงการ และจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินการขั้นต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย E-mail : smartcities.th@gmail.com หรือ www.thailandsmartcities.com