Smart City ดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร?

Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ที่เป็นแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยความสะดวกสบาย พร้อมกับแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างชาญฉลาด ผลที่ได้รับจากแผนพัฒนาดังกล่าวยังส่งต่อหลากหลายด้านด้วยกัน และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่สำคัญของสังคม
Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ จะช่วยให้การผลิตและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่งมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องมาจากการประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยระบบคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งส่วนมากใช้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังกล่าว
ทั้งนี้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเมือง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่มีประสิทธิภาพจะช่วยดึงดูดธุรกิจต่างๆ ให้เข้ามารวมตัวอยู่ในพื้นที่ และช่วยดึงดูดแรงงานขั้นสูง (High-skilled Worker) ให้เข้ามา ส่งผลให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเป็นสำคัญ