การพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นแผนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคม ด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งสังคมจะได้รับการพัฒนาและได้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินธุรกิจ จากการประหยัดพลังงาน และการมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเมือง ด้วยการดึงดูดธุรกิจต่างๆ และแรงงานขั้นสูง (High-skilled Worker) ให้เข้ามารวมตัวอยู่ในพื้นที่เนื่องจากความได้เปรียบในการลงทุน
2) ประโยชน์ต่อด้านสังคมและวัฒนธรรม
เมื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น จะส่งผลให้สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือสัมผัสกับวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น มีโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) ประโยชน์ต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการปล่อย CO2 การควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ หรือการจัดเก็บและกำจัดขยะที่เหมาะสม รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสามารถออกแบบสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่หรือดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง เพื่อประเมินการอุปโภคภายในพื้นที่เมืองได้ สู่การประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด