การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบต่างๆ สู่ Smart City ที่สมบูรณ์

โครงการเมืองอัจฉริยะมีแผนพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลักดันพื้นที่ของแต่ละเมืองให้มีลักษณะเป็นเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่สะดวกและสบายของคนในพื้นที่นั้นๆ ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบในการพัฒนาเมือง ได้แก่
1) การพัฒนาเมืองใหม่
การพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Development) คือ การสร้างเมืองใหม่ในเขตพื้นที่ธรรมชาติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปการ ที่อยู่อาศัย แหล่งงาน ย่านพาณิชยกรรม และพื้นที่พักผ่อน
2) การพัฒนาฟื้นฟูเมือง
การพัฒนาฟื้นฟูเมือง (Urban Redevelopment) คือ การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้ดีขึ้น พร้อมกับการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเพิ่มอาคารประหยัดพลังงานในพื้นที่
3) การพัฒนาระบบบริการจัดการเมือง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง (Development of Urban Management System) คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการควบคุมการให้บริการสาธารณูปโภค การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ