เมืองอัจฉริยะ ความฝันของคนไทยที่ไม่ไกลเกินจริง

ที่ผ่านมาท่ามกลางปัญหาของเมืองปัจจุบันทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ความแออัดและอื่นๆ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2030 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นกว่า 8,500 ล้านคน โดยกว่า 60% เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คำว่า “เมืองอัจฉริยะ” ได้รับการจับตามองอย่างมาก เพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย ริเริ่ม โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นสู่การพัฒนาเมืองของชุมชนให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นจริงในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น  Clean Energy และ Green City เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหลังจากโครงการนี้ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมาทางโครงการได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงการออกแบบและพัฒนาเมืองเข้ามาเป็นจำนวนมากถึง 36 โครงการ แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเช่นกัน
โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 36 โครงการ เพื่อลุ้นเป็นสุดยอดโครงการสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart Cities – Clean Energy) โดยเมืองที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  (Smart City Development Master Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นที่ครอบคลุมผังการใช้พื้นที่ แผนผังโครงการ การจัดวางอาคาร และแผนผังระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมไปอีกขั้น นอกเหนือจากข้อเสนอแนวคิดที่มีความน่าสนใจ
งานประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) จะมีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันอาคารเขียวไทย  www.tgbi.or.th และ www.thailandsmartcities.com