​รู้จักกับอาคารประหยัดพลังงาน อาคารเขียว อาคารคาร์บอนต่ำ

รู้จักกับอาคารประหยัดพลังงาน อาคารเขียว อาคารคาร์บอนต่ำ
                การสร้างอาคารในยุคปัจจุบันนอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามและพื้นที่สำหรับการใช้งานแล้ว การประหยัดพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่สำคัญ เพราะการประหยัดพลังงาน จะทำให้เรามีพลังงานใช้ต่อไปได้ในระยะยาว และยังดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                อาคารเขียว คือ อาคารที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การใช้น้ำ และการใช้พลังงาน ในขณะเดียวกับก็ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อมตลอดอายุอาคาร ซึ่งทำได้โดยการเลือกที่ตั้งอาคาร การวางผังอาคาร การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การบริหารจัดการในระหว่างก่อสร้าง ใช้งาน และบำรุงรักษา ที่ดีกว่าอาคารโดยทั่วไป
                นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ อาคารคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Building ที่ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในอาคารและจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้อาคาร ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานใช้ภายในอาคาร ตลอดจนมีการบริหารจัดการขยะหรือของเสียภายในอาคารที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
                ด้วยแนวคิดของอาคารเขียว และ อาคารคาร์บอนต่ำ ในอนาคตเราอาจพัฒนาไปถึงระดับที่ได้อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) หรือเป็นอาคาร Neutral Carbon Building ซึ่งเป็นอาคารที่นอกจากจะมีการดำเนินการตามแนวทางของอาคารเขียวแล้ว ยังมีการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับใช้ในอาคารได้อย่างเพียงพอกับปริมาณการใช้พลังงานในอาคารนั้นๆ อีกด้วย