แนวคิดพัฒนาระบบขนส่งและการจราจรบนถนนให้รถยนต์ช่วยตัดสินใจ

แนวคิดพัฒนาระบบขนส่งและการจราจรบนถนนให้รถยนต์ช่วยตัดสินใจ
บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
            จากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มุ่งเน้นให้เมืองให้มีความง่ายและสะดวกให้คนในเมืองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเข้าไปปรับใช้ได้อย่างลงตัว ในระบบต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งและการจราจร วันนี้เราก็มีแนวคิดหนึ่งมาฝากภายใต้คำจำกัดความ ITS : ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ( Intelligent transportation system)
            ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ITS ( Intelligent transportation system) ไม่ใช่ชื่อของเทคโนโลยีโดยตรงแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกแนวคิดของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม มาใช้ปรับปรุงการขนส่งและการจราจร โดยมีหัวใจหลักสำคัญคือการประมวลผลข้อมูลและข้อสนเทศที่มีอยู่ผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ
            ระบบที่อัจฉริยะของ ITS ( Intelligent transportation system)  คือการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้า ยกตัวอย่าง เช่น หากรถยนต์มีอุปกรณ์ ที่สามารถสื่อสารและรับข้อมูลปริมาณการจราจรเพื่อวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่ได้ว่า เส้นทางใดเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในขณะนั้น ต่างจากเดิมที่ผู้ขับจะต้องตัดสินเอง ความสามารถของระบบที่เพิ่มขึ้นนี้ถือได้ว่ามีความอัจฉริยะ อาจก้าวหน้าถึงขั้นเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ เช่น รถยนต์สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติและติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์กันได้เอง ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับศูนย์ข้อมูลจราจรเพื่อสอบถามข้อมูล ปริมาณการจราจร จุดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือจุดที่มีการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง รวมถึงรายงานสภาพการณ์บนท้องถนน การติดตามรถ หรือระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยอัตโนมัติ
            ปัจจุบันระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ITS ( Intelligent transportation system) เน้นไปที่การขนส่งและจราจรบนถนนเป็นหลักเนื่องจากเป็นประเภทการเดินทางที่เกิดขึ้นมากที่สุด และยังกระทบกับประชาชนจำนวนมาก