แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

เทคโนโลยีประกอบการพัฒนาพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีความสามารถช่วยและประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์เมือง และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีเป้าหมายได้หลากหลาย
เป้าหมายสำคัญของการพัฒเมืองอัจฉริยะ เช่น การลดปริมาณการปล่อย CO2 การควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ หรือการจัดเก็บและกำจัดขยะที่เหมาะสม รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะทำให้สามารถบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสีย และลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด ผลที่ได้จากเป้าหมายเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
การคมนาคมขนส่งเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่เมือง เนื่องจากรูปแบบการขนส่งมีผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานและมลภาวะทางอากาศโดยตรง ดังนั้นการออกแบบให้มีการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสามารถออกแบบสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่หรือดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง เพื่อประเมินการอุปโภคภายในพื้นที่เมืองได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำระบบการติดตามข้อมูลมาใช้จริงในหลายเมืองของโลกแล้ว