ชุมชนญี่ปุ่น สามารถผลิตและใช้ไฟฟ้ากันเองได้

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดการให้ชุมชนสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้ากันเองได้ภายในชุมชน โดยมีระบบโซล่าเซลล์และที่สำรองพลังงานไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เป้าหมายของชุมชนคือลดการใช้พลังงานและลดสารคาร์บอนไดออกไซด์