โตเกียว...เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โตเกียว...เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทนที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง